ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „МЕДИКА ТУРС” ЕООД – РУСЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНИ ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА

„МЕДИКА ТУРС” ЕООД-Русе, с ЕИК:117620708 исъс седалище и адрес на управление: България, гр. Русе, ул. „Пирот” №24, вх.3, ет.1 с адрес на кореспонденция: гр. Русе, ул. ”Църковна независимост” № 27, притежаващо удостоверение за туроператор и турагент РКК-01-6070/27.02.2008 г., ЕИК 117620708, Банкова сметка: Кей Би Си Банк България ЕАД, клон Русе, BIC:ZBBBGSF, банкова сметка в лева IBAN BG60RZBB91551081926613, представлявано  от Доц. д-р Кирил Панайотов Панайотов -Управител, изготви настоящите Общи условия съгласно Закона за Туризма, действащия Регламент за защита на личните данни, както и цялото релевантно законодателство на Република България.

Преамбюл

1. По смисъла на настоящите Общи условия към Договор за организирано туристическо пътуване Дружеството „МЕДИКА ТУРС” ЕООД-Русе, с ЕИК:117620708 и със седалище и адрес на управление: България, гр. Русе, ул. „Пирот” №24, вх.3, ет.1 се нарича още Туроператор/Организатор.

2. Лицето, което сключва Договор за организирано туристическо пътуване с Туроператора се нарича накратко Потребител.

3.Договора за организирано туристическо пътуване между Туроператора и Потребителя се нарича накратко Договора.

Записване за организирано туристическо пътуване

4. Потребителят прави резервация за организирано туристическо пътуване на място в офисите на Туроператора или по телефона при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

5. Резервацията е валидна след подписването на Договор за организирано туристическо пътуване с Туроператора и внасяне на депозит в размер, определен съгласно Договора. Останалата сума от общата цена на организираното туристическо пътуване в размер, определен съгласно Договора, се доплаща не по-късно от един месец преди отпътуването.

6. Преди сключването на Договора, Туроператорът дава на разположение на Потребителя стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно Приложение № 1 от ПЗР на Закона за туризма при възможност за използване на хиперлинкове, или съгласно Приложение № 2 от ПЗР на ЗТ в останалите случаи.

Информацията по чл.82 от Закона за туризмае неразделна част от Договора и може да бъде изменяна само по изрично споразумение между страните по Договора.

7. Договорът за организирано туристическо пътуване може да бъде сключен, единствено в писмена форма.

8. Договорът за предоставяне на туристически пакет е сключен в писмена форма, като Потребителят положи подпис под съдържанието на Договора лично или чрез пълномощник и попълни Декларация за съгласие за обработка на лични данни.

9. Договорът за предоставяне на туристически пакет се счита сключен след заплащане на депозита от Потребителя.

10. След сключването на Договора, Туроператорът предоставя на Потребителя екземпляр от него на хартиен носител или потвърждение за сключване по електронен път на имейла, заявен от Потребителя.

11. Плащането на цената по Договора, включително депозита и остатъка от общата сума, може да се заплати в лева както в брой, така и по банков път по банковата сметка на Туроператора: Кей Би Си Банк  България ЕАД, клон Русе, BIC: RZBBBGSF, IBAN на сметката в лева  BG60RZBB9155 1081926613.

12. При извършване на плащането по банков път Туроператорът потвърждава резервацията в двудневен срок и се генерира Договор, който е валиден и без подписа на Потребителя.

13. Туроператорът предоставя пълна информация за всички условия за записване, организиране, условия и начин на провеждане на организираните туристически пътувания на място в офисите му, както и на интернет страницата му – www.medicatours.net. Единствено информацията, предоставяна в офисите на Туроператораи на неговата интернет страница, е актуална и валидна, а не тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници(други източници в интернет, рекламни брошури, и т.н.).

Права и задължения на Туроператора

Туроператорът се задължава:

14. При валидно сключен Договор, да изпълни навременно и пълно туроператорската услуга според всички условия, предвидени в него.

15. В случаи, че това е включено в пакетната цена и е договорено пътуване в чужбина, да осигури на Потребителя задължителна застраховка ”Медицински разходи при болест и злополука”.

Застраховката може да не се сключи, ако Потребителят разполага с такава застраховка, валидна в периода на пътуването и предостави на Туроператора полицата за нея преди началото на пътуването.

16. При изрично заявление от Потребителя и след заплащане на съответната цена, Туроператорът може да го застрахова и за други рискове по време на пътуването.

17. Туроператорът потвърждава точният час и място на тръгване, регистрационния номер на автобуса и телефон на съпровождащ представител от името на Туроператорадо 2 дни преди датата на пътуване.

Туроператорът запазва правото си да променя началния час, мястото на тръгване и часа нa пристигане, както и превозвача или авиокомпанията с други, поради настъпването на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочените в Договора параметри.

Туроператорът запазва правото си да променя местата в превозното средство, както и местата за настаняване с цел осигуряването на правата на хора с увреждания, бременни жени и други хора в уязвима категория или със специфични нужди.

18. Промяната на транспортната фирма, осъществяваща пътуването се извършва с оглед броя на записаните туристи по определена програма, при запазване на определената по Договора цена и вида на транспортното средство.

19. Замяната на хотел с друг от същата или по-висока категория, със същата или близка локация без промяна на общата цена на услугата, може да се направи при дублирани резервации, или невъзможност или друга причина за отказ от хотела да приеме туристите. Туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на цената, както и каквито и да било неустойки.

Туроператорът има задължение да информира за това обстоятелство Потребителя своевременно след като получи тази информация от хотела.

20. Туроператорът не носи отговорност за категоризацията на хотелите според техните оферти, поради това, че категоризирането се извършва съгласно законодателството и от съответните компетентни органи. Туроператорът не носи отговорност за несъответствието между категорията на хотела, предоставената от него оферта и реалното състояние на материалната му база и отношението на персонала.

21. Ако не е получено потвърждение за първоначално заявения хотел, Туроператорът може да предложи на Потребителя други възможности за настаняване. Той запазва правото си да смени мястото за настаняване, включително и по време на пътуването, в случай на непредвидими обстоятелства извън неговия контрол.

22. Туроператорът не носи отговорност за качеството на превоза, предоставяно от превозвача, ако то не отговаря на заявеното от превозвача в неговата оферта. Туроператорът не носи отговорност за настъпилите имуществени и неимуществени вреди при инциденти на пътя, както и по повод забавяне от обявената програма, или отмяна на някои от предвидените в нея занятия или посещения, ако не е могъл да предвиди вредите и те са настъпили, поради поведението на водача на превозното средство, поведението на трети лица, както и поради случайно събитие или непреодолима сила.

Потребителят се задължава:

23. Да заплати цената на туристическите услуги, договорени съгласно Договора в пълен обем, в уговореното време и по уговорения начин (банкова сметка, в брой и т.н.).При заплащане по банкова сметка, то се счита извършено в момента на заверяване на сметката на Туроператора. За причините незаверяване на сметката на Туроператора отговаря единствено Потребителя.

24. Да си осигури, да носиу себе си и да пази необходимите за пътуването лични и други документи /редовен задграничен паспорт, лична карта и други документи, валидни към момента на пътуването, включително отрицателни тестове за заболявания, ако такива се изискват, съобразени с конкретното пътуване, дестинацията, чуждестранната държава, държавите, през които се преминава, както и актуалните законови и други норми, включително относимите към извънредни положения, както и във връзка с мерки, предприети по повод Ковид и други идентични извънредни ситуации/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна.

При неизпълнение на посочените задължения, Туроператорът не изчаква лицето, не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не носи отговорност за непровеждането на пътуването за лицето, включително не дължи никакви обезщетения и неустойки на Потребителя. В тези случаи Туроператорът не е длъжен да възстанови никакви заплатени от Потребителя суми по Договора, а Потребителят губи 100% от сумата.

26. Ако Потребителят е лице на възраст под 18 години и ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то предоставя нотариално заверена декларация за съгласие от двамата родители, или на един от тях, в случай, че другият пътува с него. Тя включва съгласие лицето да замине в посочената страна на посочената дата.

В случай, че липсва декларация, че тя е попълнена неправилно, което е станало причина лицето да не бъде допуснато да премине границите на България, или границите на чужда държава, Туроператорът не изчаква лицето, не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не носи отговорност за непровеждането на пътуването за лицето, включително не дължи никакви обезщетения и неустойки на Потребителя. В тези случаи Туроператорът не е длъжен да възстанови никакви заплатени от Потребителя суми по Договора, а Потребителят губи 100% от сумата.

27. Да изпълнява указанията на представител на Туроператора, който присъства на пътуването, да не се отделя от групата, когато не е предвидена възможност за това, да пази вещите си, да спазва законите на държавата, в която пътува, да напусне местата, включени в плана за пътуване според уговорения момент и заедно с туристическата група, в която е включен. Потребителят е длъжен да се движи с туристическата група и да спазва решенията на нейния водач. Той се задължава да спазва прилично, адекватно и подходящо поведение спрямо останалите пътници, персонала и трети лица, да не предизвиква раздразнение, проблеми или щети на останалите пътници, персонала или обектите.

При неизпълнение на посочените задължения, Туроператорът не носи отговорност за последиците, разходите, загубите, формалностите, процедурите, настъпили в резултат на поведението на Потребителя. Туроператорът не носи отговорност за невъзможността Потребителя да се върне в България, настъпила поради поведението му. Потребителят понася всички финансови, административни, съдебни и всякакви други щети, причинени от поведението му за своя сметка.

28. В случай на задържане от компетентните контролни, полицейски, административни и други органи, Потребителят понася сам отговорност. Туроператорът не отговаря, нито към Потребителя, нито към компетентните органи и не дължи възстановяване на суми или обезщетения и неустойки, включително за това, че Потребителят не е успял да осъществи пътуването, поради посочената причина.

29. Потребителят е длъжен да заплати на Туроператора изискваните от него суми и такси за застраховки, необходими за пътуването.

По своя преценка, Потребителят има право да доплати на Туроператора за по- голямо покритие на задължителна застраховка ”Медицински разходи при болест и злополука”.

Застраховането на потребители, пътуващи със собствен транспорт става по тяхно желание.

30. Лица над 65 години се застраховат задължително със завишена застрахователна премия, за което заплащат допълнителна сума, както и заплащат допълнителна сума за медицинската застраховка.

31. Потребителят е длъжен да опазва своето и чуждото имущество, както и  други лица, включени в туристическата група или извън нея, според законите, указанията, които дава превозвачът или които се дават в местата за настаняване или според условията за предоставяне на всякакви други обществени или частни услуги, предоставяни на Потребителя по време на пътуването.

32. В случай на настъпване на инциденти и нанесени щети на превозни средства, хотели, и на трети лица от страна на Потребителя, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.

33. Потребителят спазва здравните изисквания, включително за съответна профилактика и превенция, ваксинация и всякакви други подобни медицински практики, когато това се изисква от закона като условие за пътуването, според държавата, в която се пътува или преминава, както и в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания.

Туроператорът не носи отговорност и не възстановява никакви суми, както и не дължи обезщетения и неустойки, в случай, че настъпят последици от неизпълнение на посоченото задължение, нито при препятстване на пътуването, нито при евентуално заболяване на лицето.

34. Потребителят сам организира завръщането си в случай, че по независещи от Туроператора причини това се наложи – нежелание на Потребителя, възникнали противопоказания от всякакво естество, включително от здравословно, неотложни нужди, връщане от граничен пункт и всякакви други причини, прекратили предсрочно пътуването. В тези случаи Туроператорът не дължи възстановяване на суми или обезщетения и неустойки, нито компенсация за допълнителните разходи или щети на Потребителя.

35. При пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът съдейства на Потребителя като му предоставя всички документи и данни, с които разполага във връзка с организирането на пътуването/хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, самолетни билети и медицинска застраховка/.

Отказът да се издаде виза за Потребителя се счита за отказ от пътуването по негова вина. Издаването нa виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора.

36. Потребителят може в срок най-късно до 7 дни преди началната дата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по Договора на трето лице, при условие, че третото лице отговаря на всички изисвания, посочени в Договора, Общите условия и законодателството, както и на условията на превозвача и на местата за настаняване.

Третото лице декларира изрично върху Договора, че е информирано и че е съгласно с прехвърлянето на всички права и задължения по него и приложенията към него, както и всички условия на Туроператора, включително всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.

Третото лице и Потребителят са солидарно отговорни пред Туроператора за  цената на пътуването, както и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.

37. Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:

37.1. набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и туроператорът е уведомил пътуващия за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не по-късно от:

а) 10 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;

б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;

в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни, или

37.2. Туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

38. Туроператорът възстановява на пътуващия цената на пътуването, след приспадане всички направени до момента разходи по организиране на пътуването, както и по прекратяването на договора. Дължимите суми се възстановяват на Потребителя до 30 дни след прекратяването на договора за туристически пакет.

Цени, такси и плащания

39. Цената по Договора се определя в лева, в брой или по банков път по посочената сметка на Туроператора и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането (в случай, че организираното пътуване е с цена обявена в лева и в чужда валута).

40. При предоставена възможност за ранно записване от Туроператора, Потребителят следва да заплати уговорения в Договора процент до определената дата. При закъснение от посочената дата, резервацията се таксува на официалната тарифа за пътуването.

41. За всяка промяна на данни по Договора (хотел, име на турист, дата, вид помещение и други подобни) по вина, невнимание или по искане на Потребителя, се заплаща такса на Туроператора в размер на направените разходи за това, но минимум в размер на 40 лв.

42. Увеличението на пакетната цена е възможноне по-късно от 15 дни преди деня на пътуването и при наличието на някоя от посочените или сходна причина: увеличаване на стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото; увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, летищни, пристанищни и други такси; промяна в обменния валутен курс, относим  към Договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването. Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи.

43. В случай на неизпълнение на задължението на Потребителя да се заплати цена, депозит, такса или друго парично задължение по силата на Договора, Туроператорът има право да анулира извършената резервация, включително като развали договора без да носи отговорност, със съответните последици от това за Потребителя.

Настаняване

44. Настаняването и освобождаването на помещение в място за настаняване става според условията, предвидени по правилата на мястото на настаняване. Всеки по-дълъг престой, независимо по каква причина, се заплаща допълнително на място от Потребителя.

45. Услуги, предоставяни в мястото на настаняване, които не са предвидени в Договора, се ползват срещу допълнително заплащане от Потребителя.

46. Броят на храненията се определя в Договора или от офертата на мястото за настаняване. Допълнителни хранения се заплащат за сметка на Потребителя.Рекламации за качеството и количеството на храната и напитките се отнасят до мястото за хранене, Туроператорът не отговаря за тях.

47. Неизпълнението на правилата на мястото на настаняване или злоупотребата с установения там режим, включително повреди, пречене или увреждане на лица, персонала или имуществото на мястото за настаняване, се санкционират от управата на хотела.

48. Настаняването в стаи с разположение, според предпочитанието на Потребителя се извършва срещу предварително допълнително заплащане на Туроператора и ако това е възможно.

49. Промоционални или икономични стаи в местата за настаняване са с по-малък размер, крайна стая, без тераса, приземен етаж, по-малка баня, по старо обзавеждане или някакъв друг проблем, за което Потребителят е информиран от Договора. Той няма право на последващи рекламации в тази връзка, нито на компенсации и обезщетения в тази връзка.

50. Настаняването в превозното средство е според указанията на превозвача. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на Потребителя и други подобни. Други предпочитания не могат да се вменят във вина на Туроператора и той не отговаря за тях.

Анулиране на резервация и неустойки

51 Потребителят има право в срок от 72 часа след като е внесъл депозит за записване за организирано туристическо пътуване, да се откаже без да дължи неустойка и да му бъде възстановен пълния размер на внесената сума. След този период Потребителят дължи неустойка, както и заплащането на всички разходи, направени до момента от Туроператора.

52. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:

б) от 90 до 31 дни преди датата на тръгване- 50 % от общата сума на пътуването

в) от 30 до 15 дни преди датата на тръгване -80 % от общата сума на пътуването

г) по-малко от 14 дни до началото на ТП – 100%, от пълната стойност на пътуване

53. В случай, че Потребителят прекрати пътуването по причина, която не зависи от Туроператора, всички допълнителни разходи, включително итранспортните, са за негова сметка. В този случай Туроператорът не възстановява никакви суми, нито дължи компенсация, неустойки и обезщетения.

54. Неявяване на туриста на време на място на тръгване – при началното тръгване, както и при всяко отделно потегляне от страна на Потребителя се счита за отказ от пътуване. В тези случаи се начислява неустойка за отказ от Договора.

Отговорност на страните

55. Туроператорът отговаря за всяко виновно неизпълнение и неточно изпълнение на своите задължения по Договора.

56. Туроператорът не носи отговорност за нарушаване на клаузи на Договора, причинени от:

а) поведението на потребителя;

б) поведение на трето лице, което не може да се предвиди или избегне;

в) непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестност.Такива могат да се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на граничните пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военни конфликти, и ограничения, природни бедствия, промяна на работно време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път, изключителни обстоятелства като пандемии, както и други подобни.

57. Туроператорът може да размести или промени елементи в програмата спoред конкретните обстоятелства по своя преценка. В този случай той не носи отговорност и не дължи неустойка или обезщетение.

58. При обявяване на извънредно положение или обстановка или други сходни причини от извънреден характер, препятстващи пътуването, Туроператорът може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Той важи в срок от 6 месеца за друга оферта по избор на Потребителя, като при нужда, Потребителят следва да доплати за по-скъпа оферта.

Ако Потребителят изрично откаже ваучера, Туроператорът възстановява до 12 месеца, считано от датата на отмяната на резервацията, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име, като възстановяването на сума за закупени вече самолетни белите е по тарифата на съответната авикомпания.

59.Туроператорът не носи отговорност за изменения на условията на туристическото пътуване от страна на негови съконтрахенти, които не могат да бъдат предвидени. Промоции и всякакъв вид намаления са валидни само за нови резервации от деня на промоцията.

60. Туроператорът има право да прекъсне пътуването на Потребител, който не спазва своите задължения, като го отстрани от групата на първото възможно място. Туроператорът не носи никаква отговорност или финансова компенсация, за всички последици свързани с това и не възстановява заплатените от Потребителя суми.

 61. Туроператорът не носи отговорност за съхранение на личен багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени в помещението за настаняване, в превозно средство или на обществено място. Последиците от това са изцяло за сметка на Потребителя.

62. Туроператорът не компенсира и не отговаря, ако Потребителят откаже или не ползва услуги, включени в програмата, нито за разходи за допълнителни услуги.

63. Туроператорът не носи отговорност за промени в програмата, за които е уведомил по надлежен път Потребителя в разумен срок след като установи нуждата от промяна.

64. При подадени грешни или неверни данни от Потребителя, както и при използване на документи, обект на престъпление, които станат повод за невъзможност за предоставяне на заявените услугите, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки като неустойка в размер на 100 % от платените суми по договора, заедно с обезщетение за всички настъпили вреди, както и за всички направени разходи.

65. Потребителят има право да получи обезщетение от Туроператора за всички имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на виновно неизпълнение на Договора от страна на Туроператора без уважителна причина и по причина, за която Туроператора не е уведомил Потребителя навременно.Условие за получаването на обезщетение е Потребителят да информира Туроператора за всяко несъответствие с Договора, веднага щом го установи и Туроператорът да не е предприел необходимите и възможните мерки за предотвратяването на вреди навременно.

Защита на личните данни

66. С настоящото „МЕДИКА ТУРС” ЕООД, е администратор на лични данни и спазва всички изисквания на ЗЗЛД, както и Регламент 2016/679.

Рекламации и разрешаване на спорове

67. Всички спорове, касаещи изпълнение на настоящия договор, се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

68. При сключване на договора Туроператорът уведомява Потребителя за възможността за прилагането на процедури за разглеждане на жалби и за възможността за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) от органи за АРС съгласно Закона за защита на потребителите и когато е приложимо, информация за органа за АРС, в чийто обхват попада търговецът, и за платформата за онлайн решаване на спорове съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.), който е посочен на онлайн платформата на Европейската комисия. Така също може да отправи своята жалба към КЗП на следния адрес: www.kzp.bg

69. Потребителят уведомява незабавно Туроператора за  проблеми по време на пътуването, с цел Туроператорът да може да ги отстрани. Оплаквания, незаявени на момента и повдигнати за първи път след пътуването Туроператорът няма задължение да разглежда и от това не настъпва никаква юридическа отговорност за него.

Туроператорът е длъжен да се ангажира единствено с рекламации, съгласно параметрите на предоставяната услуга според Договора. Всякакви услуги извън пакетите и услугите на Туроператора, не са негова отговорност.

70. Рекламации на Потребителя по повод изпълнението на задълженията на Туроператора се извършат писмено лично от него или от представител с нотариално заверено пълномощно в офиса му в 14-дневен срок от момента на завършването на пътуването.

Туроператорът се произнася по основателността на рекламацията с писмено Становище в срок от 1 месец.

71. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са неотделима част от Договора за организирано туристическо пътуване. Те се изготвят в два еднообразни екземпляра – един за Потребителя и един за Туроператора. Влизат в сила от датата на подписването или датата на онлайн резервацията.

Настоящите Общи условия са неотделима част от Договора за организирано туристическо пътуване.

Настоящите Общи условия към ДОТП са приети от ,,Медика Турс“ ЕООД, лицензиран Туроператорна 01.07.2022 г. и влизат в сила от същата дата.